Financieel Kader

De stichting heeft geen vaste inkomsten zoals reguliere subsidies of vaste donaties/giften. Er is door de stichting tot heden geen subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Haag of andere subsidieverstrekkers. Dit verklaart ook waarom Mahasabha niet in staat is geweest om activiteiten te organiseren in het belang van haar sympathisanten en de Nederlandse samenleving.

De stichting heeft een zeer beperkt bedrag (2000 Euro) gevormd uit contributies van leden en uit giften. De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken. Deze dienen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gereed te zijn en vastgesteld te worden door het bestuur. Gelet op het relatief geringe aantal mutaties en relatief geringe bedragen vindt geen controle plaats door een accountant. Bij een bedrag groter dan 10k zal het financieel kader worden aangepast. De stichting heeft een bankrelatie met de ABN bank waar een betaalrekening en een spaarrekening wordt aangehouden.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Hij mag in principe geen mutaties/betalingen initiëren. Overschrijvingen/betalingen worden door de voorzitter, secretaris of bij bestuursbesluit goedgekeurd. Bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers werken op vrijwillige basis. Fondsenwerving is uitsluitend er op gericht om de beoogde activiteiten te kunnen financieren.