Beleidsplan 2019-2023

STICHTING SHRI SANATAN DHARM MAHASABHA NEDERLAND

(SSDMN)

BELEIDSPLAN 2018 – 2023

sercretaris@mahasabha.nl| www.mahasabha.nl

Inschrijvingsnummer KvK 41177596

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2023 van de Stichting Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, afgekort Mahasabha. Dit is het eerste beleidsplan van het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter die in maart 2018 is benoemd. Dit plan beschrijft de missie, visie, doelstellingen en de activiteiten van Mahasabha voor de komende vijf jaar. Het bestuur wilt met dit beleidsplan invulling geven aan de visie van Mahasabha en informatie en duidelijkheid verschaffen aan alle betrokkenen en geïnteresseerden over de activiteiten van Mahasabha.

De inhoud van dit beleidsplan is de uitwerking van de reeds ingeslagen weg die het bestuur in de komende jaren wilt bewandelen in samenwerking met de mandirorganisaties en stichtingen.

Mahasabha wenst u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan.

Namens het bestuur van Mahasabha,

Dr. R.B. Bajnath, Voorzitter

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Mahasabha 4

Historie en oprichting 4

3. Het Bestuur 5

4. Missie en Visie 5

4.1 Missie 5

4.2 Visie 5

4.3. Kernwaarden 5

5. Huidige situatie 5

6. SWOT-analyse 6

6.1 Sterke kanten 6

6.2 Zwakke kanten 6

6.3 Kansen 6

6.4 Bedreigingen 6

7. Toekomstvisie 8

8. Doelstelling 9

9. Financieel kader 9

10. Slotbeschouwing 10

1. Inleiding

Mahasabha is een landelijke koepelorganisatie van Mandir (Hindoetempel)-organisatiesin Nederland. De stichting is een representatief orgaan voor de grootste groep in Nederland wonende Hindoes die leven volgens de principes van de eeuwenoude Vedische Sanatan Dharm. De Sanatan Dharm is een religie zonder een stichter en wordt het best beschreven als een manier van leven (“way of live”) waarbij er respect is voor iedere levensvorm.

Als de grootste koepelorganisatie van de Sanatan Dharm in Nederland zet Mahasabha zich in voor een betere samenwerking tussen de verschillende mandirorganisaties en stichtingen. Mahasabha streeft ernaar om een harmonieus team van alle mandirorganisaties en betrokken stichtingen in stand te houden met als belangrijk doel het verkondigen van een consistente en eenduidige boodschap gebaseerd op de kernwaarden van de Sanatan Dharm. Mahasabha is voor de mandirorganisaties en de stichtingen, de priesters (Pandits) en ook voor alle mandir bezoekers en sympathisanten van de Sanatan Dharm.

Mahasabha streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving in Nederland door het promoten van de kernwaarden van de Vedische Sanatan Dharm. De focus ligt op het benadrukken van de positieve aspecten van de culturele diversiteit in Nederland. Met dit uitgangspunt gebruikt Mahasabha haar unieke positie in de Nederlandse samenleving om haar sympathisanten te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van Nederland die recht doet aan eenheid in verscheidenheid. De stichting zal vanuit haar eigen kennis- en ervaringsbron en haar grote aanhang een positieve bijdrage leveren aan het integratie- en emancipatiebeleid van Nederlandse Hindoes. De stichting staat positief tegenover samenwerking met organisaties en stichtingen die dezelfde doelen nastreven om maximaal resultaat te behalen. Mahasabha onderhoudt thans samenwerkingsverbanden met diverse stichtingen en organisaties en staat open voor interreligieus dialoog met overige organisaties en stichtingen in Nederland. 

In de aankomende periode staat de stichting voor een aantal grote uitdagingen, waaronder het zoeken van sponsoren, donaties en giften en het verkrijgen van de ANBI status. Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI. Mahasabha zal aandacht besteden aan haar netwerk om meer bekendheid op regionaal en landelijk niveau te verkrijgen. Deze activiteiten zijn noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen. In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe Mahasabha naar de toekomst kijkt en hoe de stichting van plan is om haar doelen te realiseren. 

2. Mahasabha

Historie en oprichting

Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 verruilden vele Hindoestanen hun geboortegrond voor Nederland. Bij deze zogenoemde tweede migratie hebben de Hindoestanen hun cultuur en religie vanuit Suriname meegenomen naar Nederland. Eenmaal aangekomen in Nederland hadden zij sterk de behoefte aan de beleving van hun cultuur en religie, echter ontbraken er adequate accommodaties en de nodige financiële middelen om in die behoeften te voorzien. Dankzij hun gezamenlijke inspanning zijn de Hindoestanen erin geslaagd om de noodzakelijke faciliteiten te creëren om hun cultuur en religie te kunnen beleven.

Van meet af aan hebben de Hindoestanen nagedacht om een landelijke organisatie op te richten die de belangen van Hindoes en Hindoe-sympathisanten in Nederland moest behartigen. Op 2 november 1977 werd te Utrecht de Shri Sanatan Dharm Mahasabha Nederland, een landelijke koepelorganisatie opgericht, die de belangen van de hindoe (tempel)-organisaties moest behartigen. Het hoofdbestuur van Mahasabha werd gevormd door afgevaardigden van de koepelorganisaties uit de verschillende steden in Nederland.

3. Het Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit 7 bestuursleden die zijn benoemd, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend, op voordracht van de mandirorganisaties en stichtingen. In het algemeen geldt dat bestuursleden worden toegelaten op basis van de juiste kennis en vaardigheden en een gezonde dosis aan overtuigingskracht voor het bestuurderswerk. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het AB vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Het AB vergadert in de regel om de 3 maanden. Het DB vergadert zo vaak als zij daartoe heeft besloten, maar minimaal zes keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee van de drie DB-leden het nodig achten.

De bevoegdheden en rollen van het AB en het DB zijn vastgelegd in het statuut van de stichting.In het kort komt het erop neer dat het AB zich meer concentreert op een toezichthoudende rol en blijft als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het gehele bestuur, terwijl het dagelijks bestuur het grootste deel van de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent.

4. Missie en Visie

4.1 Missie

Mahasabha maakt zich sterk voor de bevordering van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de Hindoe tempel (mandir)-organisaties en stichtingen en de hindoe priesters en geestelijke verzorgers met als doel dat er een consistent en eenduidig boodschap aan de (hindoe)-gemeenschap wordt uitdragen.

4.2 Visie

Mahasabha is de grootste en de belangrijkste Hindoe koepelorganisatie in Nederland en streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door het promoten van de kernwaarden van de Sanatan Dharm zoals die zijn vastgelegd in de heilige hindoegeschriften en die een (toegevoegde) waarde hebben voor de hedendaagse Nederlandse samenleving. 

4.3. Kernwaarden

De kernwaarden zijn leidend voor de strategie, het verdere beleid en de activiteiten die Mahasabha ontplooit. Mahasabha staat voor kernwaarden die universeel zijn en afgeleid zijn van de hindoe-ethische code die is vastgelegd in verschillende heilige hindoe geschriften zoals de Vedas, de Shrimad Bhagavatam, en de Bhagwat Gita. De Hindoe-ethische code gaat uit van vier pijlers uit de Shrimad Bhagavatam:

 1. Soberheid (Tapah): het gaat hierbij om de zelfbeheersing (externe en innerlijke) van de zintuigen, organen, de geest en het intellect.
 2. Zuiverheid (Shaucham): dit betreft de uiterlijke en innerlijke reinheid.
 3. Compassie (Daya): mededogen en eerbied tonen voor al het leven. Een wezenlijk onderdeel hiervan vormt de ahimsa of tewel geweldloosheid. Bij ahimsa gaat het erom dat er geen schade of letsel wordt toegebracht aan anderen niet alleen door daden maar ook door negatieve gedachten die men heeft jegens anderen. Ahimsa gaat ook over respect en eerbied voor de natuur en voor alle levende wezens.
 4. Eerlijkheid (Satyam): de waarheid spreken. Waarheid gaat verder dan slechts de waarheid in woord en geschrift. Het betreft ook de waarheid in gedachte en het handelen.

5. Huidige situatie

Mahasabha heeft gewerkt aan het verder realiseren van haar doelstellingen, zoals deze geformuleerd zijn bij de oprichting. De stichting heeft een actieve bijdrage geleverd aan het bevorderen van de integratie, de maatschappelijke participatie en de tolerantie van Hindoes in de Nederlandse samenleving.

Mahasabha heeft een goede samenwerking met de verschillende religieuze organisaties vooral met de organisaties die samen de Organisatie voor Hindoe Media (OHM) en de Hindoeraad Nederland (HRN) hebben opgericht. Er is en wordt nog steeds veel energie gestoken in het bevorderen van deze samenwerking met de religieuze organisaties om gezamenlijk op te komen voor het belang van Hindoes in Nederland, in het bijzonder voor onze eigen Vedische Sanatan Dharm sympathisanten. Dankzij deze samenwerking is de Hindoe Raad Nederland (HRN) sinds de officiële erkenning als zendende instantie in het jaar 2012 door het ministerie van Justitie voortvarend aan het werk. Zowel bij de Landelijke Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie als bij het Ministerie van Defensie wordt de bijdrage van de Hindoegeestelijken positief gewaardeerd. Mahasabha heeft het initiatief van plaatsen van Hindoegeestelijken bij deze overheden actief gesteund.

In de afgelopen jaren zijn goede contacten gelegd met verschillende Sanatan Dharm stichtingen verspreid over de hele wereld zoals de Sanatan Dharm Mahasabha op Fiji, de Sanatan Dharm Mahasabha op Mauritius, de Sanatan Dharm in de USA, de Sanatan Dharm Varanasi in India, de Sanatan Dharm Kenia en Mombasa, de T M Maharishi Mahesh Yogi te Luzern in Zwitserland, de Sanatan Dharm Mahasabha Guyana, de Sanatan Dharm op Trinidad en de Sanatan Dharm Mahasabha Suriname. Mahasabha zal in de komende jaren een nieuwe impuls geven aan de samenwerking met de verschillende Sanatan Dharm stichtingen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

6. SWOT-analyse

Om de juiste strategie voor de toekomst te bepalen was het van belang om een SWOT analyse, die gebaseerd is op de visie en doelen van Mahasabha te maken. Aan de hand van de doelen van Mahasabha is bekeken, in welke onderdelen de stichting sterk is en in welke onderdelen zij minder sterk is. Ook is er gekeken naar externe en interne ontwikkelingen en is aangegeven of die een kans of een bedreiging vormen ten aanzien van de doelen van de stichting. De uitkomst van de SWOT is hieronder samengevat.

6.1 Sterke kanten

Mahasabha is een koepelorganisatie met een grote aanhang en is een gesprekspartner voor autoriteiten t.a.v. geestelijke en maatschappelijke onderwerpen. Het bestuur is aan het verjongen en moderniseren waardoor de positie van de stichting verder wordt versterkt. Het bestuur beschikt over groot potentieel aan netwerk en de mogelijkheden van sociale media om haar netwerk verder uit te breiden. Er is voldoende talent, kennis en ervaring beschikbaar binnen het bestuur, de leden en sympathisanten gezien het grote netwerk dat Mahasabha tot haar beschikking heeft. 

6.2 Zwakke kanten

De laatste decennia is onvoldoende aandacht besteedt aan de statutaire doelen van Mahasabha. De focus lag meer op de interne organisatie en afspraken waardoor externe zaken minder adequaat zijn opgepakt. Tot op heden ontbrak er een volledig beleidsplan waardoor er ad-hoc en reactief is gewerkt. Dit is ook ten koste gegaan van een effectieve communicatie met mandirorganisaties en stichtingen. 

6.3 Kansen

Jongeren hebben belangstelling voor het Hindoeïsme en zijn meer geïnteresseerd in de spiritualiteit dan de rituelen. Daarop kan Mahasabha goed inspelen door het accent meer te verschuiven richting spiritualiteit. Er is behoefte aan vernieuwing. De overheid heeft behoefte aan antwoorden op verschillende maatschappelijke vraagstukken over zorg, onderwijs en nieuwe manieren van leven. Wereldwijd zijn er een groot aantal Hindoe Sympathisanten. De huidige technologie biedt mogelijkheden om in dialoog te komen met Hindoes in de hele wereld.

6.4 Bedreigingen

Het bezoek aan Mandir (tempel)-diensten stijgt niet. De maatschappelijke activering heeft een lage prioriteit bij Hindoes in Nederland. De Hindoegemeenschap is onvoldoende georganiseerd en kan geen gezamenlijke vuist maken. Hindoe organisaties zijn onvoldoende in staat om te werken aan gezamenlijk belang, het hindoe belang.

7. Toekomstvisie

Het resultaat van de sterkte zwakte analyse is leidraad voor het toekomstbeleid van Mahasabha. 

Een belangrijke ontwikkeling voor Mahasabha waar we ook de aankomende periode mee aan de slag moeten is dat helaas weinig jongeren in toenemende mate de tempel (Mandir) bezoeken. Wij zien dit als een zorgwekkende ontwikkeling. Uit onderzoek onder jongeren afkomstig uit verschillende hindoe-stromingen, blijkt dat taal een grote barrière vormt voor het begrijpen van en meedoen met de rituelen. De priesters (Pandits) spreken in de Mandir vaak Hindoestaans of Hindi, terwijl de jongeren deze talen beperkt of niet beheersen. Hier ligt een belangrijke taak voor Mahasabha en de Sanatan Dharm Priesterraad Nederland (SDPN) richting de jongeren. Het bestuur van Mahasabha wil het gebruik van de Nederlandse taal in Mandirs sterk aanmoedigen. Daarnaast zal Mahasabha in samenwerking met de SDPN en andere Hindoe organisaties en stichtingen zich sterk maken voor het behoud en het bevorderen van het Hindi en het verder promoten van het Hindoe onderwijs in Nederland. Hindi als taal is niet alleen een uitdrukking van onze cultuur en een communicatiemiddel, maar het vormt een wezenlijk onderdeel van onze Hindoe identiteit.

Jongeren zijn meer geïnteresseerd in de spiritualiteit dan de rituelen. Uitgaande van het adagium ‘de jongeren zijn onze toekomst’ zal Mahasabha daarop inspelen door voldoende aandacht te besteden aan de spiritualiteit. Het bestuur zal investeren in een grotere betrokkenheid van jongeren bij religie en spiritualiteit voor het behoud en versterking van de Hindoe-identiteit in Nederland.

Een ander belangrijk aspect waar Mahasabha zich in de komende jaren op gaat focussen is de toegenomen globalisering. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse samenleving zich ontwikkeld van een vrij homogene samenleving naar een samenleving met grote variëteit en diversiteit. Mahasabha wil de maatschappelijke participatie en de integratie van Hindoes in de Nederlandse multiculturele samenleving verder stimuleren. Mahasabha is progressief en dynamisch en staat open voor een interreligieuze dialoog met alle groepen in onze samenleving. Wij gaan uit van het concept van “Vasudhaiva Kutumbakam (Sanskriet: वसुधैवकुटुम्बकम)” – “De wereld is één familie”. Door het promoten van de kernwaarden van de Sanatan Dharm wil Mahasabha een positieve bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. De focus van Mahasabha ligt op het benadrukken van de positieve aspecten van de culturele diversiteit in Nederland. Met dit uitgangspunt wil Mahasabha haar unieke positie in de Nederlandse samenleving gebruiken om haar sympathisanten te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van Nederland die recht doet aan eenheid in verscheidenheid.

Daarnaast wil Mahasabha samen met de aangesloten lidorganisaties en de SPDN een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals orgaandonatie, euthanasie, alcohol & drugs gebruik, geweld & criminaliteit participatie aan buurtactiviteiten, aandacht en zorg voor eigen milieu door actief te participeren aan discussies rondom deze thema’s. Ook zal aandacht worden besteed aan het LGBT-thema (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender personen) in de samenleving in het algemeen en binnen de Hindoestaanse gemeenschap in het bijzonder. 

Naast de initiatieven binnen de Nederlandse samenleving, onderhoudt Mahasabha geregeld contact met Internationale Sanatan Dharm Organisaties. Sinds haar oprichting heeft Mahasabha contacten gelegd met verschillende internationale Sanatan Dharm organisaties, waaronder organisaties in Suriname, Trinidad en Tobago, India en Mauritius. Door goede contacten te onderhouden met internationale Sanatan Dharm organisaties, kan veel informatie en kennis gedeeld worden ten behoeve van de Sanatan Dharm. Mahasabha zal zich in de aankomende periode inzetten om deze contacten verder te verdiepen en te intensiveren om te komen tot een vruchtbare, bilaterale samenwerking. 

8. Doelstelling

Mahasabha heeft als doel de belangen van de lidorganisaties en sympathisanten zo goed mogelijk te behartigen. Daartoe zal Mahasabha in nauwe samenwerking met de tempelorganisaties, stichtingen en sympathisanten verder werken op het spiritueel, sociaal maatschappelijk en het cultureel vlak. De speerpunten van het beleidvan Mahasabha zijn:

 1. Kennisverspreiding: Verspreiden van kennis over Sanatan Dharm door het publiceren van artikelen op de website van Mahasabha en het organiseren van conferenties, workshops, lezingen en seminars.
 1. Dialoog met jongeren: Stimuleren en bevorderen van de dialoog tussen Hindoe jongeren en Pandits door het organiseren van discussie avonden.
 2. Ontmoetingen organiseren: Realiseren van ontmoeting, contact en communicatie tussen de verschillende lidorganisaties, de Pandits (priesters), de tempelbezoekers en internationale Sanatan Dharm organisaties.
 3. Thema-avonden: Promoten van de universele waarden en normen door het organiseren van thema-avonden voor jongeren en ouderen.
 4. Thema-avonden tijdens hoogtijdagen: Vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij Hindoe religieuze hoogtijdagen door het organiseren van themabijeenkomsten. 
 5. Themabijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken: Discussiëren over belangrijke thema’s zoals orgaandonatie, euthanasie, alternatieven voor lijkbezorging en LGBT.
 6. Contacten leggen en samenwerken met andere sociaal-culturele organisaties.
 7. Duidelijke verkondiging van Mahasabha standpunten: Tegengaan van vooroordelen en negatieve beeldvorming door een eenduidig standpunt te verkondigen dat gebaseerd is op de kernwaarden van de Sanatan Dharm. Deze boodschap zal op een structurele wijze aan onze sympathisanten worden overgedragen via de website van Mahasabha (www.mahasabha.nl) en via sociale netwerken als Facebook. 
 8. Bevordering van ‘Seva’: Bevorderen van onbaatzuchtig handelen gebaseerd op de principes van de Sanatan Dharm. 
 9. Promoten van respect voor iedereen: Promoten van respect voor de natuur, het milieu en alle individuen ongeacht ras, kleur of geloofsovertuiging.
 10. Het verwerven van fondsen en goederen ter ondersteuning van de organisatie en uitvoering van de activiteiten van de Stichting. 

9. Financieel kader

De stichting heeft geen vaste inkomsten zoals reguliere subsidies of vaste donaties/giften. Er is door de stichting tot heden geen subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Haag of andere subsidieverstrekkers. Dit verklaart ook waarom Mahasabha niet in staat is geweest om activiteiten te organiseren in het belang van haar sympathisanten en de Nederlandse samenleving. 

De stichting heeft een zeer beperkt bedrag (2000 Euro) gevormd uit contributies van leden en uit giften. De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken. Deze dienen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gereed te zijn en vastgesteld te worden door het bestuur. Gelet op het relatief geringe aantal mutaties en relatief geringe bedragen vindt geen controle plaats door een accountant. Bij een bedrag groter dan 10k zal het financieel kader worden aangepast. De stichting heeft een bankrelatie met de ABN bank waar een betaalrekening en een spaarrekening wordt aangehouden.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Hij mag in principe geen mutaties/betalingen initiëren. Overschrijvingen/betalingen worden door de voorzitter, secretaris of bij bestuursbesluit goedgekeurd. Bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers werken op vrijwillige basis. Fondsenwerving is uitsluitend er op gericht om de beoogde activiteiten te kunnen financieren.

10. Slotbeschouwing

Mahasabha is een koepelorganisatie van landelijke Sanatan Dharm mandirorganisaties en stichtingen. De verschillende samenwerkende organisaties hebben hun eigen specifieke benaderingen over de Vedisch Sanatan Dharm maar ondersteunen een eenduidige boodschap die gebaseerd is op de heilige hindoegeschriften. Veder is er ook sprake van eenheid in opvattingen, omtrent de integratie en participatie van de Hindoes in de Nederlandse samenleving. Het is van belang dat er op basis van wederkerigheid en respect voor elkaars doelen met elkaar samen wordt gewerkt. Zoals eerder is aangegeven is eveneens van belang om zoveel mogelijk jongeren bij (mandir) bijeenkomsten en discussies over maatschappelijke onderwerpen erbij te betrekken. Het algemeen bestuur van Mahasabha draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten die op basis van het goedgekeurd beleidsplan worden uitgevoerd.